قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

انجمن فلسفه و فلسفه ورزي تبريز بر اين نظر است كه بايد با لحاظ تجربيات و ظرفيت هاي اصيل دانشگاهي از يك طرف و از طرف ديگر با در نظر گرفتن نيازها و بسترها و ظرفيت هاي شهر تبريز، به طرح و ترويج فلسفه و فلسفه ورزي روي آورد. بر اين اساس اين انجمن نه در حكم يك دانشكده يا گروه آموزشي است و نه همچون آموزشكده هاي رايج است. انجمن فلسفه و فلسفه ورزي تبريز به دنبال پي نهادن جرياني است تا دانش فلسفي و بيش از آن علاقه به فلسفه و بيشتر از آن  زبان و تفكر فلسفي نيز در اين شهر مطرح گردد. اما آشكار است كه چنين  هدفي در حكم پروژه اي چندين ده ساله است. با اين وصف فهم انجمن در قالب يك جريان ادامه دار و به عنوان يك پروژه دراز مدت، بيشتر قابل فهم است تا يك برنامه كوتاه مدت كه در صدد ارائه چند نشست و سخنراني فلسفي است. از آنجا كه انجمن فلسفه و فلسفه ورزي تبريز از شرايط ويژه اي برخوردار است و مركز دانشگاهي صرف يا غيردانشگاهي محض محسوب نمي شود، بنابراين جريان ارائه خدمات فلسفي و مشاركت علمي و عملي شهروندان در آن به نحو تدريجي صورت خواهد گرفت.